Connect with us

סיפורים

הכל בידיים שלך – סיפור עם סיני

פורסם ב:

on

בכפר סיני לפני הרבה שנים היה אדם זקן חכם מאוד. אדם זה היה מסתכל לתוך ידיהם הסגורות של אנשים וידע לומר מה יש להם בתוך היד ולייעץ להם ולכוון אותם. באותו כפר היה איש שהתנגד לדרכו רוצה להכשיל אותו.אמר האדם בליבו אני אתפוס פרפר ואחזיק אותו בידיי ואשאל את האיש החכם מה יש לי ביד?

3454

האיש החכם ללא ספק יענה לי כי יש לי ביד פרפר ואז אקשה עליו ואשאל אותו האם הפרפר מת או חי, במידה ויענה כי הפרפר חי אמית אותו במעיכה במהירות אפתח את ידי ואמר לו ראה הפרפר מת. במידה ויאמר כי הפרפר מת ,אפתח את ידי ואראה לו כי הפרפר חי ואפריח אותו. הגיע האיש אל החכם ופרפר בידיו המתין בתור וכשהגיע תורו פנה אל האיש החכם ושאל אותו מה יש לי ביד .אחז האיש החכם את ידיו ואמר לו כי ביד יש לו פרפר ,צחק האדם בליבו ואז שאל האם הפרפר חי או מת.

הביט האיש החכם בעיניו של האיש ואמר לו החלטה זו האם יחיה או ימות הפרפר נתונה בידיך ואתה תחליט.

שיחרר האיש את הפרפר לחופשי והתנצל בפני האיש החכם.

כל הזכויות שמורות ל-פופ3