Connect with us

משפט

פס"ד: ביהמ"ש קיבל את עמדת המדינה והורה על פינוי משפחה ממקרקעי ציבור בנגב

בית משפט השלום בב"ש קיבל את עמדת המדינה והורה על פינוי משפחת אבו פריח ממקרקעי ציבור בנגב. בית המשפט פסק, כי על הנתבעים לפנות את המקרקעין בתוך 90 ימים, וחייב אותם בתשלום הוצאות לטובת המדינה בסך של 9,000 ש"ח.

פורסם ב:

on

פרקליטות מחוז דרום (אזרחי), בשם רשות מקרקעי ישראל, הגישה נגד הנתבעים, בני משפחה אחת, תביעה לפינוי מקרקעין ליד ישוב גבעת בר בנגב. הנתבעים טענו, כי תפסו את המקרקעין מאז שנות ה-50 של המאה הקודמת על ידי אב המשפחה המנוח, באישור מורשה מטעם מדינת ישראל. מדינת ישראל היא בעלת המקרקעין הרשומה. לעמדת המדינה, שיוצגה ע"י עו"ד יערי רואש, המדובר במקרקעי ציבור ולנתבעים אין כל זכות בהם, ולכן עליהם לפנות את המקרקעין לאלתר.

בית המשפט קיבל את עמדת המדינה, דחה את כל טענותיהם של הנתבעים וקבע, כי המשפחה לא הוכיחה כי אכן התגוררה במקרקעין כל השנים האלה וכי ההחזקה הנטענת הייתה באישור מורשה.

בית המשפט הדגיש גם, כי אין לבסס קיומה של הסכמה שבשתיקה מצד המדינה כלפי החזקת המקרקעין. בית המשפט ציין, כי "הפסיקה התייחסה לקושי של רשויות המדינה לפעול לפינוי פולשים למקרקעי ציבור בכלל, וקבעה כי יש לנקוט במשנה זהירות בטרם ייקבע כי התנהלותן עולה כדי הסכמה שבשתיקה להחזקה במקרקעין. מובן כי קושי זה גדול במיוחד בהתייחס למגזר הבדואי בנגב, המתגורר על פני שטחים נרחבים עד מאוד ובנקודות יישוב רבות ביותר, ועל פי רוב שלא במסגרת עירונית-מקובצת. מטבע הדברים, מאפיינים אלו מעצימים את קשיי התובעת ליישם את שליטתה במקרקעין ולפקח עליהם באופן רציף, וממילא יש לנקוט כפל זהירות טרם הקביעה כי היעדר פעילות אכיפה מצד התובעת בתחום זה עולה לכדי השתק

קנייני או מבסס רשות מכללא לאוחזים בקרקע"

כמו כן, דחה בית המשפט את טענות הנתבעים כי הם זכאים לפיצוי כתנאי לפינויים, וקבע כי "טענה לקיומה של זכות לפיצוי אינה מצדיקה את דחייתה של תביעת פינוי, בפרט כאשר מדובר במקרקעי ציבור.."

כל הזכויות שמורות ל-פופ3