Connect with us

פרשת השבוע

רבי יהושוע אומר: "בניסן נגאלו ובניסן עתידין להיגאל" / הרב שריקי

עם ישראל האהוב הגענו לחג של חירות וגאולה חג של שמחה שבו ממצב של עבדים נרצעים הפכנו לבני חורין והתחילה דרכינו ומסענו כעם היהודי

פורסם ב:

on

בליל שבת מלווים את האדם 2 מלאכים לביתו לכן אנחנו שרים לכבודם "שלום עליכם" אומרים חז"ל שבליל חג הפסח הקב"ה וכל המלאכים יורדים איתו לכל בית יהודי שעושים בו סדר פסח ולכן חשוב מאוד לשמוח ולא לכעוס או לצעוק וכדו'. רבי שמעון בר יוחאי אומר בזהר הקדוש: חובה על כל אדם לספר בשבח יציאת מצרים וכל אדם שמאריך בסיפורים ומספר בהתלהבות יזכה לשמוח בשכינה הקדושה לעתיד לבוא כי הוא שמח במעשי בורא עולם. ובאותה שעה הקב"ה אומר לכל הפמליה שלו בואו עימי לשמוע בסיפור של בניי על יציאת מצרים. לכן אחים יקרים תנצלו את הזכות הזאת ותשבחו לה' יתברך שגאלנו ממצרים ובכל יום ויום גואל אותנו ועושה עימנו ניסים ונפלאות.

כתוב בהגדה: "והגדת לבנך"- המעלה של חג הפסח זה "והגדת לבנך" לספר ולהחדיר את הידיעה על יציאת מצרים גם אצל הילדים דור ההמשך שזה שאנחנו יושבים על שולחן וברוך ה' הוא עמוס בכל טוב זה כי ככה ה' החליט ולולא נגאלנו ממצרים היינו כרגע משועבדים לעם אכזר. אומרים חכמים שהמספר לילדיו את ניסי ה' ביציאת מצרים גם אצלו מתחזקת הידיעה ומתעצמת האמונה בה' יתברך. פעם בא יהודי אל האדמו"ר מקוצק ובקש ברכה עבור בנו שילמד, אמר לו האדמו"ר אם רוצה אתה שבנך ילמד, תלמד בעצמך ובנך יראה איך נראה בית יהודי אמיתי, הוא ידע שכך צריך לעשות וגם הוא ילמד, אבל אם אתה בא רק לבקש ברכה שהוא ילמד והבן רואה שאתה בא מהעבודה והולך מיד לנוח, ולקרא עיתון  ולא לומד, הוא יעשה את אותו הדבר. ומכאן מבינים את הפסוק :"ושיננתם לבניך ודיברת בם" והרי היה צריך להיות כתוב :"ודברו בם" אלא אם אתה רוצה שבניך ישננו , עליך לתת להם דוגמא אישית, "ודיברת בם" שאתה בעצמך תלמד, אם לא, קיים סיכוי טוב שגם הבן יגיע לבקש ברכה על בנו שילמד.

אמר החתם סופר : "לא במעשיכם אתם נגאלים אלא למען תספר באזני בנך" וכו'. ישנם אנשים שלמען ילדיהם או תלמידיהם משאיר אותם הקב"ה בעולם הזה, שכתוב: "והותירך ה' בכל מעשי ידיך בפרי בטנך", כלומר הגאולה היא לא מחמת הזכות העצמית שלהם אלא למען בניהם שיוכלו לספר להם על נפלאות ה' וגבורותיו.

הגויים חושבים שהם באו מאיזה קוף קדמון וכך התגלגלו השנים ("אבולוציה") עד שהפכנו לבני אדם אז כל דור אחורה הוא קרוב יותר לאותו קוף קדמון לכן הם מתנערים מהעבר אבל אנחנו עם ישראל שיודעים שנבראנו ע"י הקדוש ברוך הוא בעצמו ויש לנו שושלת מפוארת ואבות קדושים כאברהם יצחק ויעקב ע"ה אנחנו שמחים בעבר שלנו ומספרים סיפורים על מנת להעביר את השושלת הלאה לדורות הבאים.

ליל פסח הוא לילה מאוד חשוב להמשכת שפע וניסים לכן חשוב מאוד להרבות בסיפורי יציאת מצרים, לפרסם את הניסים הגדולים שהקב"ה עשה. ונבקש על הניסים שהקב"ה ימשיך לעשות עמנו יום יום בכל רגע ורגע.

מצווה חשובה על כל אדם לספר בעצמו בשולחן החג נס פרטי שעשה לו הקב"ה

שנזכה לגאולה במהרה חג פסח כשר ושמח לכל בית ישראל.

שבת שלום ומבורך!

כל הזכויות שמורות ל-פופ3