Connect with us

כללי

כל הפרטים על מכרז פארק הנחל בבאר שבע

רשות מקרקעי ישראל [רמ"י] מפרסמת מכרז להתקשרות בחוזה חכירה ישירה לקבלת זכויות חכירה במתחם לבניית 47 יח"ד בבנייה רוויה למגורים ומסחר בשכונת הפארק, בבאר-שבע

פורסם ב:

on

המכרז הוא חלק מתוכנית 605-0225284 העוסקת בשכונת מגורים "פארק הנחל" המתוכננת בדגש על קיימות והתאמה אקלימית הן בטיפוסי הבינוי, משעולים להולכי רגל בשטחים הפתוחים, שטחים פתוחים רחבים ושימור מי נגר; המשלבת כ-4,004 יח"ד במגוון טיפוסי בינוי לצד שטחי מסחר ותעשיה, מוסדות ציבור, דרכים ושטחים ציבוריים פתוחים.

התוכנית המתפרשת על שטח של כ-1,160 דונם ממוקמת בגבול הדרומי של העיר, כוללת מגורים של כ-4,004 יח"ד בתמהיל וצפיפויות מגוון (כ-462 דונם), מוסדות חינוך וציבור (כ-106 דונם), מסחר מגורים ותעשיה (כ-47 דונם), דרכים (כ-334 דונם) ושטחים ציבוריים פתוחים בהיקף של כ-210 דונם.

התחרות במכרז תהיה על ההצעה הגבוהה ביותר ביחס למחיר הקרקע, הכל בהתאם להוראות שיפורטו בתנאי המכרז.

המועד האחרון להגשת הצעות הינו בתאריך 11/07/2022 בשעה 12:00 בצהריים בדיוק. על המציעים להתעדכן באתר רמ"י בגין כל שינוי במכרז עד למועד סגירתו. ההשתתפות במכרז דורשת הרשמה מראש באתר "ממשל זמין".

Continue Reading

כל הזכויות שמורות ל-פופ3